2006 - SEP_OT

Przejdź do treści

2006

Z życia oddziału
Z życia Oddziału
 
W dniu 07.03.2006 r. odbyto się Walne Zebranie Delegatów Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W związku z upływem kolejnej czteroletniej kadencji działania Stowarzyszenia nadszedł czas podsumowania i wyborów. Przedstawiciele - delegaci prawie 400-sto osobowej organizacji działającej na terenie byłego województwa tarnowskiego spotkali się w sali prof. Ziemnickiego w budynku siedziby Oddziału przy Rynku 10 aby podsumować działalność w mijającym okresie, oraz dokonać wyboru nowych władz i nakreślić strategię na kolejne lata.
Dokonując podsumowania kadencji Prezes Antoni Maziarka omówił działania statutowe. Były to między innymi: coroczne imprezy naukowo techniczne pod nazwą Tarnowskie Dni Elektryki, konkursy z nagrodami dla młodzieży szkół średnich i PWSZ, systematyczne wydawanie biuletynu informacyjnego, coroczne seminaria dla elektro- instalatorów, bale noworoczne a także wycieczki turystyczno-techniczne i sympozja regionalne. Ważnym wydarzeniem był jubileusz 35-lecia istnienia Tarnowskiego Oddziału SEP obchodzony w 2005 r. W tym samym roku uchwalony został przez Oddział medal im. Jana Szczepanika wielkiego wynalazcy polskiego, wybitnego Polaka i Tarnowianina, obywatela świata, zwanego „Da Vinci z Galicji". Jest to medal nadawany członkom SEP, którzy wyróżniają się aktywnym działaniem na rzecz Oddziału SEP w Tarnowie. Z okazji 35 lecia Oddziału zostały wręczone po raz pierwszy medale Jana Szczepanika dla: Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie, Tadeusza Wachtla. Jana Sznajdera. Zbigniewa Papugi i Jana Rogowskiego. W bieżącym roku Kapituła medalu przyznała to odznaczenie kol. kol. Bolesławowi Kurowskiemu, Teresie Lisak. Jackowi Sumerze. Lubomirowi Kieljanowi.
Ponadto ustanowiono nagrodę im. Jana Szczepanika dla najlepszych uczniów szkół technicznych o profilu elektrycznym.
W kadencji 2002-2006 Zarząd Główny SEP przyznał naszym członkom następujące Odznaki:
Zasłużony Senior SEP    
Medali prof. Pożaryskiego          5
Medali prof. Groszkowskiego      1
Odznaki Honorowe SEP- złote    16
Odznaki Honorowe- srebrne       16
 
Następnie delegaci dokonali wyboru nowych władz na kadencję 2006-2010.
Prezesem T/O SEP został wybrany Władysław Bochenek. W skład Zarządu weszli: Stanisław Baran, Grzegorz Bosowski. Aleksander Gawryał, Grażyna Dąbrowska, Marek Kostyrzewski, Władysław Łabuz, Antoni. Maziarka. Krzysztof Mikulski. Janusz Onak. Marek Przebięda, Zbigniew Papuga. Roman Szymkowiak. Roman Stadnicki, Jan Sznajder i Andrzej Wojtanowski.
Ponadto dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie: Bolesław Kurowski. Paweł Bartecki, Zygmunt Stańczyk oraz Sądu Koleżeńskiego w składzie: Anatol Wesołowski, Andrzej Jaglarz, Tadeusz Wachtl.
Na pierwszym posiedzeniu Zarządu w dniu 14.03.2006 r. powołano Prezydium Zarządu w składzie: Aleksander Gawryał (wiceprezes), Władysław Łabuz (wiceprezes), Antoni Maziarka (sekretarz), Grażyna Dąbrowską (skarbnik), Jan Sznajder i Marek Kostyrzewski.
Zarząd powołał także:
·        
Radę Nadzorczą nad Komisjami Kwalifikacyjnymi w składzie: Jan Kozioł. Tadeusz Wachtl, Paweł Bartecki.
·        
Radę Ośrodka Rzeczoznawstwa w składzie: Stanisław Baran. Stanisław Kozioł. Adam Dychtoń.
·        
Kierownika Ośrodka Rzeczoznawstwa Marka Kostyrzwskiego.
·        
Kierownika Ośrodka Szkolenia Anatola Wesołowskiego.
·        
Przewodniczącego Sekcji Energetyki Zawodowej Adama Dychtonia.
·        
Przewodniczącego Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Bolesława Kurowskiego.
·        
Przewodniczącego Sekcji Automatyki Przemysłowej Marka Przebięde.
·        
Przewodniczącego Klubu Seniora Jana Koziarę.
·        
Przewodniczącego Rady Programowej Zarządu Wacława Lisa.
·        
Pełnomocnika ds. Samorządów inżynierskich Antoniego Kawika.
·        
 
W dniu 23. marca 2006 roku odbyło się zorganizowane przez Zarząd Główny SEP i Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Seminarium Konsultacyjno- Szkoleniowe na temat „Aktualne problemy funkcjonowania Komisji Kwalifikacyjnych w SEP”. W Seminarium udział wzięli także przedstawiciele O/T SEP.
Podczas seminarium dokonano podsumowania działalności Komisji Kwalifikacyjnych, w 2005 roku, a także dyskutowano o bieżących problemach na jakie napotykają Komisje.
Mówiono między innymi o przewidywanych zmianach w ustawie Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniach wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zawodów regulowanych w energetyce, oraz uznawaniu kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 
Najważniejszym wydarzeniem bieżącego roku dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest zbliżający się XXXIII Walny Zjazd Delegatów, który odbędzie się w dniach 23-24 czerwca w Łodzi. Weźmie w nim udział ponad 300 przedstawicieli świata nauki, techniki i gospodarki, a wśród gości będą przedstawiciele Rządu, parlamentarzyści i członkowie administracji państwowej. Nasz Oddział będą reprezentować Władysław Bochenek oraz Antoni Maziarka. Walny Zjazd dokona wyboru Prezesa, władz i organów naczelnych Stowarzyszenia. Ponadto Zjazd winien dokonać oceny aktualnego stanu Stowarzyszenia oraz nakreślić prognozę dalszego działania.
Z przedwyborczej dyskusji programowej wynika, że obok niezaprzeczalnych sukcesów i osiągnięć Stowarzyszenia, w niektórych sferach działania występują oceny krytyczne. Między innymi nie udało się wdrożyć nowego modelu działania, odpowiadającego zachodzącym    zmianom           wynikającym
z transformacji ustrojowej kraju. Nadal brak jest atrakcyjnej propozycji programowej dla wszystkich członków Stowarzyszenia i konkurencyjnej oferty dla potencjalnych zleceniodawców w działalności gospodarczej. Mamy nadzieję, że podczas tego Zjazdu uda się choć w części rozwiązać nurtujące Stowarzyszenie problemy.
 
W dniu 21 kwietnia br. odbyły się w Tarnowie uroczystości związane z 80- leciem śmierci Jana Szczepanika - wielkiego wynalazcy, polskiego Edisona. Organizatorami imprezy była Fundacja im. Jana Szczepanika oraz Zespól Szkól Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie. Oddział Tarnowski SEP miał również swój udział w tych uroczystościach. Podczas spotkania w tarnowskim teatrze czterech zasłużonych członków SEP odznaczonych zostało medalem im. Jana Szczepanika - odznaczeniem ustanowionym przez Odział Tarnowski SEP. Są to koledzy: Teresa Lisak. Jacek Sumera, Bolesław Kurowski i Lubomir Kiljan. Ponadto najlepszym uczniom średnich szkół technicznych wręczono dyplomy oraz nagrody pieniężne ufundowane przez O/T SEP. Wyróżnieni zostali: P.Wojciech Jamróg z Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie. P. Łukasz Czarnik i P. Dominik Jeleń z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie oraz P. Marian Rębilas z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku.
 
W dn. 27.04.2006r. w siedzibie Zakładu Energetycznego Tarnów przy ul. Lwowskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zakładów Elektroinstalacyjnych. Organizatorem spotkania był Zakład Energetyczny Tarnów przy współudziale Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wśród zagadnień omawianych na tym spotkaniu znalazły się również tematy prezentowane przez członków SEP. Kolega Wojciech Wojtarowicz przedstawił wymagania w zakresie dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru urządzeń elektroenergetycznych nowobudowanych, remontowanych i przebudowywanych pozostających na majątku Enion S.A.; kol. Wiesław Cich omówił zmiany w zakresie ochrony przepięciowej (referat przygotował kol. Antoni Maziarka), natomiast kol. Krzysztof Mikulski zaprezentował referat dotyczący oznakowania urządzeń niskiego napięcia będących w eksploatacji Zakładu Energetycznego w Tarnowie. Ponadto z inicjatywy Stowarzyszenia w spotkaniu wzięło udział kilka firm, które zaprezentowały swoje wyroby. Były to: EFEN Polska Sp. z o.o., Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S A. oraz Control Process Sp. z o.o.
 
Pragniemy poinformować, że Zarząd O/T SEP postanowił, że dla członków SEP przygotowujących się do egzaminu na grupę kwalifikacyjną E lub D przed Komisją Kwalifikacyjną działającą przy Tarnowskim Oddziale SEP istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa w 4-godzinnym kursie przygotowującym do egzaminu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 014 6216813.
 
Studentom wyższych szkół technicznych przypominamy o upływającym terminie składania prac dyplomowych w ramach organizowanego przez Stowarzyszenie konkursu na najlepszą pracę. Czekają nagrody.
W ostatnim czasie na elewacji budynku Rynek 10 w Tarnowie będącego siedzibą Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich zainstalowana została oryginalna tablica Stowarzyszenia.
 
W dniach 23-24 czerwca bieżącego roku odbył się XXXIII Walny Zja/d Delegatów SEP. Miejscem obrad był piękny i nowoczesny obiekt Filharmonii w Lodzi. Zjazd podsumował działalność Stowarzyszenia w poprzedniej kadencji, udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu a także wybrał nowe władze SEP i przyjął założenia programowe działalności na kolejną czteroletnią kadencję. Nowym Prezesem SEP został Jerzy Barglik (Oddział Zagłębia Węglowego SEP w Katowicach). Wiceprezesami zostali: Andrzej Boron (Oddział Łódzki). Janusz Kłodos (Oddział Krakowski) oraz Zenon Stodolski (Oddział Warszawski). Za najważniejsze zadanie w działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich w najbliższej przyszłości uznano aktywny udział wszystkich członków SEP w procesie dostosowywania gospodarki polskiej, zwłaszcza w obszarze szeroko rozumianej elektryki do wymagań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej jak i zagwarantowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W tym celu niezbędne jest włączenie się w działalność statutową Stowarzyszenia młodych członków SEP. Zjazd zobowiązał Zarząd Główny do opracowania wspólnie z przedstawicielami młodzieży SEP długofalowego programu działania mającego na celu zintensyfikowanie aktywności młodych członków SEP. Niezbędnym elementem realizacji przyjętych zadań jest dostosowanie do nowych wyzwań samego Stowarzyszenia i form jego działania. Duży nacisk położono na pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.
Na przełomie czerwca i lipca odbyła się kilkudniowa wycieczka na Ukrainę. Szerzej o lej imprezie pisze kol. Jerzy Zgłobica w artykule zawartym w niniejszym numerze. Ponadto na stronie internetowej Oddziału zamieszczone są zdjęcia z pobytu członków SEP na kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
Po raz kolejny Tarnowski Oddział SEP przeprowadził konkurs na najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego. Komisja pod przewodnictwem kol. Grzegorza Bosowskiego oceniła zgłoszone prace i przyznała nagrody. Wręczenie dyplomów oraz nagród pieniężnych odbyło się w sali U. Ziemniekiego w budynku NOT podczas posiedzenia Prezydium Zarządu T/O SEP w dniu 20.09.br.
W dniu 28.08.2006 zmarł w w ieku 87 lat kolega Tadeusz Wachtl. zasłużony członek SEP. Prezes T/O SEP w okresie dwóch kadencji. Prezes NO T w Tarnowie, Główny Energetyk Zakładów Mechanicznych w Tarnowie. Pochowany został na cmentarzu w Tarnowie - Krzyżu, (wspomnienie o kol. Wachtlu wewnątrz numeru).
 
W dniach 8-9 września br. Odbyło się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą posiedzenia Rady Prezesów. Uczestniczył w nim wiceprezes Oddziału kol. Aleksander Gawryał. Głównymi problemami, o których dyskutowano na posiedzeniu były między innymi zasady prowadzenia rachunkowości w Oddziałach oraz powołanie biura Prawnego przy Zarządzie Głównym dla wspomagania między innymi Oddziałów w przypadku potrzeby uzyskania porady prawnej,
 
W drugim półroczu bieżącego roku Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków' Polskich przy współudziale Małopolskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa w Krakowie zorganizował konferencje w następujących tematach: „Wybrane aspekty z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych" (30.08.2006), „Rozdzielnice modułowe nowej generacji z aparaturą SF6 Schneider Electric. Projektowanie, montaż, eksploatacja” (26.09.2006) oraz „Iluminacje obiektów użyteczności publicznej" (17.10.2006).
W dniu 20.10.2006 Koło nr 1 zorganizowało wycieczkę do Krakowa. Zwiedzano: Muzeum Lotnictwa Polskiego - jeden z największych obiektów tego typu w Europie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w którym gromadzone są eksponaty ilustrujące rozwój komunikacji miejskiej, elektrowni, gazownictwa oraz zabytki z obszaru historii techniki a także Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, jeden z najstarszych obiektów budownictwa obronnego i sakralnego. Wieczorem odbyło się spotkanie koleżeńskie przy grilu w' Ciężkowicach.
W imieniu Zarządu Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich pragnę złożyć wszystkim członkom Stowarzyszenia, jego sympatykom oraz ich najbliższym życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2007 roku. Niechaj te Święta upłyną w zdrowiu, radości i cieplej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń
W dniu 14 grudnia 2006 roku odbyło się w Warszawie kolejne, trzecie w obecnej kadencji zebranie Rady Prezesów SEP. Jednym z ważniejszych tematów był projekt budżetu centralnego SEP na rok 2007. Sporo emocji wywołała propozycja podwyżki składki członkowskiej. Przeważył pogląd, aby utrzymać ją na niezmienionym poziomie. Tego samego dnia odbyło się wspólne zebranie Rady Prezesów i Zarządu Głównego SEP podczas którego Zarząd przyjął budżet centralny oraz kilka uchwał, między innymi w sprawie finansowania działalności SEP w 2007 roku. Następnie, tradycyjnie jak co roku członkowie SEP oraz przyjaciele i sympatycy uczestniczyli w spotkaniu świąteczno-noworocznym zorganizowanym w reprezentacyjnej Sali Domu Technika.
 
19 grudnia 2006 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Tarnowskiego Oddziału podczas którego między innymi:
Prezes Zarządu kol. Władysław Bochenek przedstawił sprawozdanie z realizacji planu rocznego Oddziału, ponadto sprawozdania złożyli: Główna Księgowa Pani Elżbieta Michalec z zakresu finansów, kol. Anatol Wesołowski z działalności Ośrodka Szkolenia Zawodowego, a kol. Marek Kostrzewski z działalności Ośrodka Rzeczoznawstwa IRSEP. Pełnomocnik Oddziału ds. Samorządów Inżynierskich kol. Antoni Kawik omówił działalność Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z uwzględnieniem współpracy z SEP.
·        
przyjęto plan pracy Zarządu Oddziału na rok 2007,
·        
przyjęto ośmiu nowych członków SEP
·        
przyjęto uchwałę o dofinansowaniu świąteczno-noworocznych spotkań integracyjnych organizowanych przez Koła,
Po części roboczej posiedzenia Zarządu odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Wróć do spisu treści