2015 - SEP_OT

Przejdź do treści

2015

Z życia oddziału
W dniu 17. grudnia 2015 /czwartek/ o godzinie 18:00  w Tarnowie przy Rynku 14 odbyło się posiedzenie Zarządu Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
W dniu 15.12.2015r. (wtorek) Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. zorganizowało spotkanie ,, BEZPIECZEŃSTWO I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PRODUKCJI , UTRZYMANIA RUCHU I DYSTRYBUCJI ENERGETYCZNEJ ‘’, która odbyło się w sali Restauracji Kasyno w Tarnowie – Mościcach , ul. Kwiatkowskiego 20.
Konserwacja urządzeń energetytcznych jest elementem niezbędnym dla prawidłowego utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych.
Technologia 3NS pozwala na konserwację bez przestojów w produkcji, jest ekologiczna i bezpieczna, znacząco wydłuża żywotność podzespołów i ogranicza przestoje produkcyjne spwodowane usterkami.
Użyta metoda suchej mieszanki gazów, powala w 100% usunąć sadzę z podzespołów.
Metoda przeciwdziała korozji. 3NS nie stosuje wody, która w reakcji ze związkami halogenowymi, produktem ubocznym spalania izolacji, powoduje korozję na elementach plastikowych, miedzianych i aluminiowych. 
Firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o., Departament Korporacyjny Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa Grupy Azoty S.A.,Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Tarnowie oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie zorganizowały XVI Konferencję Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzania Bezpieczeństwem,
która odbędzie się w Tarnowie w Hotelu Cristal Park w dniu 02 grudnia 2015r (środa).
Podczas tegorocznego spotkania przedstawione zostały  m.in. zagadnienia związane efektywnym wdrażaniem środków redukcji ryzyka, pokażano kilka sposobów zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego na przykładzie różnych instalacji,
omówiono wymogi dyrektywy SEVESOIII dla systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz przedstawiono metody przystosowania instalacji przemysłowej do pracy w wydłużonych cyklach między remontami.
W tym roku gościliśmy pana Damiana Wróbla z Głównego Instytutu Górnictwa KD Barbara z referatami nt. dyrektywy ATEX (2014/34/UE) oraz remontu urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Jak co roku zaprezentowano również najnowsze rozwiązania w ofercie ASE zapewniające ochronę ludzi i urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.
Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. zorganizowało dla wszystkich chętnych Szkolenie ,, Rozwiązania produktowe w ofercie ZPUE S.A. dedykowane dla przemysłowego rozdziału energii elektrycznej ‘’, która odbyło się w sali Restauracji Kasyno w Tarnowie – Mościcach , ul. Kwiatkowskiego 20. 
Progran Spotkania:
- Nowoczesne  rozwiązania technologiczne stosowane w produkcji kontenerowych stacji transformatorowych ZPUE S.A. -
  Herbert Kania Produkt Menager - stacje SN/nN
- Rozdzielnica SN przedziałowa typu RELF i RELF ex produkcji ZPUE Silesia - wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi w
  rozdzielnicach przemysłowych. - Maciej Ogoś Produkt Menager -SN.
- Rozdzielnice niskiego napięcia typu ZR-W w aplikacjach przemysłowych - Jacek Windyś -nN.

30.10.2015 r.
Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. obchodziło uroczystość 50 lecia istnienia Koła Nr.3, która odbyła się w sali Restauracji Kasyno w Tarnowie – Mościcach , ul. Kwiatkowskiego 20. 
  
Jubileusz  50 - lecia Koła nr 3 przy Grupie Azoty S.A.
 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest organizacją, której historia sięga roku 1919. Tarnowski Oddział powstał w roku 1969, a jego kadrę osobową stanowili członkowie istniejącego od 1951 roku koła SEP, przy ówczesnym Zakładzie Energetycznym. Koło przy Zakładach Azotowych w Tarnowie rozpoczęło działalność w październiku 1965 roku, ale jeszcze wtedy w strukturach Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia, jako samodzielne koło nr 43.  Inicjatorami i założycielami koła byli między innymi Bolesław Kurowski i Tadeusz Kijak – ówczesny Główny Energetyk w Zakładach Azotowych który został jego pierwszym przewodniczącym.
A od 1972 roku koło funkcjonuje już w nowym Tarnowskim Oddziale SEP jako Koło nr 3,  i jego przewodnictwo przejął kol. Bolesław. Kurowski.
W piątek 30.10.2015 w restauracji Kasyno odbyła się uroczystość rocznicowa z okazji 50-lecia istnienia koła. Spotkanie zorganizowane zostało przez obecny Zarząd organizacji, przy wsparciu Zarządu Grupy Azoty S.A. Imprezę uświetnili swą obecnością członkowie zarządu Grupy Azoty S.A. w osobach Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Grupy Azoty S.A pana Witolda Szczypińskiego, Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. – pana Andrzeja Skolmowskiego oraz Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. – pana Artura Kopcia.
Inauguracji spotkania dokonał obecny Prezes koła – kol. Roman Kuczek, który tytułem wstępu, powitał zaproszonych gości. W pierwszej kolejności słowa powitania odniosły się do członków zarządu Grupy Azoty S.A. Następnie prezes Roman Kuczek powitał znakomitych gości i partnerów stowarzyszenia działających na terenie miasta Tarnowa. Wśród tych osób znaleźli się przede wszystkim: Prezes Tarnowskiego Oddziału SEP pan Antoni Maziarka, oraz prezesi samodzielnych kół SEP zrzeszonych w Tarnowskim Oddziale. W kolejności byli to :  kol. Andrzej Liwo – Prezes koła nr 1 przy TAURON S.A. Oddział Tarnów, Zbigniew Papuga – Prezes koła nr 4 przy Telekomunikacji Polskiej S.A, Agnieszka Lis – Lisowska – Prezes koła nr 6 przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, Grażyna Smolińska – Wygrzywalska – Prezes koła nr 9 przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie, Bolesław Budzik – Prezes koła nr 10 „Elektroinstalatorzy”, oraz Andrzej Kieć – Prezes koła nr 11 przy Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie.
Gorące słowa powitania Prezes Roman Kuczek skierował następnie do kolegów: Juliana Półkoszka i Władysława Łabuza – byłych prezesów koła nr 3, pana Zbigniewa Paprockiego – Prezesa Tarnowskiego Oddziału SITPChem, partnerskiej organizacji technicznej, działającej w Grupie Azoty S.A, pana Zbigniewa Wadacha – Dyrektora Centrum Energetyki Grupa Azoty S.A, pana Jarosława Lipińskiego – Prezesa firmy ELZAT Sp. z o.o, pana Dyrektora Franciszka Bernata – reprezentującego firmę Grupa Azoty Automatyka Sp. z o.o, pana Krzysztofa Kołacińskiego – Dyrektora ZST, pana Janusza Cetnara – właściciela hurtowni MEGAel, oraz pana Adama Zawadzkiego Dyrektora firmy Schneider.
Zwyczajowo, w dorocznych spotkaniach koła nr 3, udział bierze przedstawiciel „świata kultury”. Na uroczystości jubileuszowej w roli tej wystąpił historyk, pan Mieczysław Czosnyka Sekretarz Zarządu Fundacji im Jana Szczepanika.
W przemówieniu Prezes Roman Kuczek nawiązał do historycznych dat i nazwisk ludzi związanych z działalnością koła. W kolejności chronologicznej wymieniono wszystkich prezesów, od początku istnienia koła do dnia dzisiejszego, uwzględniając przekrój osobowy koła
i charakter działalności w poszczególnych latach. Kończąc słowo wstępne prezes odniósł się do niedawnych obchodów 45-lecia Tarnowskiego Oddziału SEP, które również przypadły w październiku br. oraz do organizowanej przez koło nr 3 konferencji pod nazwą „Energetyka Przemysłowa”
Minutą ciszy uczczono pamięć nieodżałowanego, niedawno zmarłego kolegi, Bolesława Kurowskiego, twórcy, byłego Prezesa i wieloletniego członka koła nr 3. Człowieka przez całe życie oddanego idei, wzorca do naśladowania, nauczyciela  i wielkiego mentora dla wielu obecnych członków stowarzyszenia.
Kolejnym etapem części oficjalnej było wystąpienie byłego Prezesa koła oraz byłego długoletniego Wiceprezesa Spółki ELZAT, kol. Władysława Łabuza, który przedstawił zebranym historię powstania koła. Z obszernego wystąpienia, jako najistotniejsze wypada przytoczyć następujące fakty: Koło powstało, jak wspomniano na wstępie, w październiku 1965 roku. Impulsem dla grupy inicjatywnej było wyodrębnienie spośród członków, działającego przy Tarnowskich Zakładach Azotowych SITPChem-u, grupy zawodowej poruszającej się w odrębnej, ale niezwykle ważnej sferze zagadnień technicznych. Lata 60-te i 70-te ubiegłego wieku, to okres dynamicznego rozwoju fabryki. Rozwój technologii chemicznej powodował lawinowe zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną. To z kolei generowało falę problemów związanych z jej produkcją, bezpieczeństwem, dystrybucją i konsumpcją. Pierwszy zarząd koła tworzyli: Lech Partyka – przewodniczący, oraz członkowie zarządu w osobach: Bolesław Kurowski, Barbara Szczepańska, Zbigniew Kłosowicz i Marian Szewczyk. W pierwszej fazie działalności Koło skupiło się na współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie. Opisane powyżej problemy wymuszały pozyskanie wsparcia naukowego, a kadra naukowa uczelni doskonale wpisała się w zakres ówczesnej problematyki. W 1972 przewodnictwo koła, już w nowym Tarnowskim Oddziale, objął kol. Bolesław Kurowski. Nastał okres intensywnych prac nad zharmonizowaniem produkcji chemicznej  z zasilaniem w energię elektryczną. Jak ładnie ujął to w swym referacie kol. Łabuz, „…w latach 1965 – 1974 Zakłady Azotowe to duży poligon doświadczalny i badawczy w zakresie dynamiki układów napędowych i struktur elektroautomatyki”. Od 1976 do 1980 kołem kieruje kol. Kazimierz Gańczarczyk. W tym czasie prace Koła toczyły się w dwóch sekcjach: sekcja elektrotechniki przemysłowej, której przewodniczył kol Antoni Wróbel, oraz sekcja elektrowni z Marianem Sadowskim na czele. Był to niewątpliwie dobry okres w historii koła nr 3, na co wskazuje zdobyte w tym czasie wyróżnienie w krajowym konkursie na najlepsze koło SEP. W kolejnych latach w Kole przewodniczyli: Zbigniew Kłosowicz, Bolesław Kurowski (ponownie), a od 1990, przez trzy kadencje, kierownictwo Koła utrzymuje kol. Julian Półkoszek. Od roku 2002 ster koła przejmuje kol. Władysław Łabuz. Od początku istnienia, władze koła za cel stawiały sobie rozwój zawodowy i intelektualny osób zrzeszonych. Jednym z największych wydarzeń w pracy koła było nawiązanie kontaktów z ks. Michałem Hellerem, znakomitym teologiem, profesorem nauk filozoficznych, fizykiem, kosmologiem, członkiem licznych towarzystw naukowych, w tym członkiem rzeczywistym Papieskiej Akademii Nauk. Kilka wygłoszonych w Kole prelekcji, wzbudziło wielkie zainteresowanie, zarówno członków koła, jak i całej kadry kierowniczej Zakładów Azotowych. W roku 1970, koło nr 3 było współorganizatorem spotkania z wybitnym astronomem doc. Kazimierzem Kordylewskim, członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Głównym tematem prelekcji była wyprawa kosmiczna Apollo 9. Spotkanie to, oprócz części merytorycznej, wzbogacone było o projekcję filmów tematycznych wypożyczonych z NASA, w tym prywatny film nakręcony przez astronautę. W okresie swego funkcjonowania, zrzeszeni w kole nr 3 rzeczoznawcy i specjaliści wykonali szereg ekspertyz i opracowań dla Z.A. Tarnów i innych podmiotów w tym Dębickich Zakładów Opon Samochodowych. Zorganizowano szereg spotkań z przedstawicielami firm produkujących aparaturę instalacyjną i rozdzielczą, w tym urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym. Należy dodać, że członkiem koła nr 3 jest wybitny znawca tematu z zakresu urządzeń i instalacji przeciwwybuchowych – kol. Roman Stadnicki
Z zakresu działalności pozazawodowej, Koło nr 3 może się pochwalić inicjatywą o odznaczenie ks. prof. Michała Hellera medalem im. Pożaryskiego, który został wręczony uczonemu w marcu 1998 roku, oraz inicjatywą uruchomienia przekaźnika do emisji II- go programu TVP. W wyniku tych działań Tarnów, jako jedno z nielicznych miast w Polsce odbierał program II już w roku 1973. Pięknym gestem w kierunku kultywowania historii Zakładów Azotowych była inicjatywa koła, w wyniku której przeprowadzono restaurację grobowca inż. Jasilkowskiego, wykładowcy Politechniki Lwowskiej, który w latach powojennych piastował stanowisko Głównego Energetyka w Tarnowskich Zakładach Azotowych.
Został też zapoczątkowany zwyczaj, że podczas corocznych spotkań zapraszany jest ktoś z zewnątrz, kto przedstawia ciekawe fakty z historii albo fabryki lub inne z historii miasta, a była też pogadanka o sporcie balonowym, który od lat przedwojennych jest uprawiany w Tarnowie.
W ten sposób przez historyka Antoniego Sypka została przypomniana postać Romualda Wowkonowicza postaci trochę zapomnianej, a znaczącej w czasie budowy fabryki i rozwoju i infrastruktury miejskiej w latach międzywojennych.
Z inicjatywy koła Jego imieniem została nadana nazwa skweru przy ulicy Kwiatkowskiego.
Od roku 2014 prezesem koła nr 3 przy Tarnowskim Oddziale SEP jest kol. Roman Kuczek. Biorąc pod uwagę historię koła oraz jego działalność i zaangażowanych w jego tworzenie znakomitych postaci, należy uczciwie przyznać, że kolega Roman podjął się trudnego dzieła utrzymania pozycji koła w kształtowaniu świadomości technicznej oraz postaw obywatelskich, ponieważ od lat koło na swoje spotkania zaprasza znanego tarnowskiego historyka – pana Antoniego Sypka, który snując niezwykle ciekawe opowieści historyczne, poprzez uwypuklanie lokalnych postaci i czynów związanych z walką narodowowyzwoleńczą, kształtuje w członkach koła wrażliwość historyczną i patriotyczną.
W ramach obchodów rocznicowych związanych z 50-leciem pracy koła nr 3 wyróżnienia otrzymali: Złotą Odznakę Honorową SEP otrzymał kol. Roman Romaniszyn. Srebrną Odznaką Honorową SEP odznaczeni zostali: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Koło nr 3 przy Grupie Azoty S.A. oraz koledzy : Stefan Gębski, Grzegorz Marszałek, Jacek Podosek, Alfred Perz i Mariusz Żmuda. Medalem im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego uhonorowani zostali koledzy Roman Kuczek i Władysław Łabuz, natomiast medalem im. inż. Jana Szczepanika udekorowano kolegów Romana Stadnickiego i Zygmunta Stańczyka. Powyższe odznaczenia wręczone zostały laureatom na gali zorganizowanej z okazji 45-lecia Tarnowskiego Oddziału SEP. Na opisywanych uroczystościach w Kole nr 3, wręczono Medal Honorowy, przyznany pośmiertnie śp. Bolesławowi Kurowskiemu, który z rąk Prezesa Antoniego Maziarki odebrała żona zmarłego – kol. Helena Kurowska
Kontynuując część oficjalną Prezes Roman Kuczek prosił o głos kolejnych znakomitych gości spotkania. Wypowiedzi zdominowane były życzeniami i uprzejmościami związanymi z obchodami rocznicowymi. Wręczano kwiaty, okolicznościowe upominki, a każde wystąpienie nagradzane było brawami. Wyczuwalna była podniosła atmosfera, na miarę rocznicy.
Ostatnim punktem części oficjalnej uroczystości była prelekcja pana Mieczysława Czosnyki, która jak zwykle na spotkaniach koła, dotyczyła historii Ziemi Tarnowskiej. Dysponujący wartą odnotowania, płynnością wymowy prelegent zapoznał zebranych z okresem zaboru austriackiego oraz z wielką metamorfozą miasta w tamtym okresie. To właśnie tamtym czasom tarnowianie zawdzięczają przeistoczenie się małego „prywatnego” miasteczka w prężny ośrodek miejski z elementami uprzemysłowienia. Tradycyjnie opowieść ukraszona była elementami patriotycznymi związanymi z ruchami niepodległościowymi.
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystość przerodziła się w spotkanie towarzyskie, na którym w miłej atmosferze wspominano różne etapy działalności koła oraz wymieniano doświadczenia. Impreza została przeprowadzona z dużym rozmachem i dbałością o szczegóły. Należy życzyć członkom koła, wielu osiągnięć i kolejnych wspaniałych jubileuszy.
Ryszard Małek

W tekście wykorzystano fragmenty referatu inż. Władysława Łabuza o historii koła nr 3.

22.10.2015r. (czwartek)
Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. zorganizowało Konferencję – Energetyka Przemysłowa , która odbyła się w sali Restauracji Kasyno w Tarnowie – Mościcach , ul. Kwiatkowskiego 20.
Zaproszenie
Temat seminarium►plakat

Tarnowski Oddział SEP, przy współudziale ABB zorganizowa spotkanie dotyczące nowoczesnych rozwiązań w zakresie budowy stacji elektroenergetycznych w technologii GIS.
Spotkanie odbyło się w dn. 20.10.2015r w Oddziale w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96b w sali „Niebieskiej” w godz. 9:00 do 13:00.
Program spotkania:

  • 1. 9:00 - 10:00 - dr inż. Aleksander Gul – „Wstęp teoretyczny GIS 110 kV – Bezpieczeństwo eksploatacyjne rozdzielnic 110 kV w technologii GIS w aspekcie spełnienia wymagań norm, badań laboratoryjnych w oparciu o doświadczenia ABB.” - 60 min.
  • 2. 10:00 -10:45 - Maciej Sedivy – „Aspekty eksploatacyjne, zalecenia producenta oraz praktyczne spojrzenie na rozbudowę rozdzielnicy 110 kV w technologii GIS.” – 45 min.
  • 3. 10:45-11:00 - przerwa – 15 min
  • 3. 11:00 -11:45 - Tomasz Sokół - „Rozwiązania dla Automatyki Stacyjnej - zabezpieczenia i systemy sterowania.” - 60 min.
  • 4. 11:45-12:45 - Przemysław Salamon, Paweł Kryszpin, Kamil Piekutowski: „Cyfryzacja rozdzielni SN w oparciu o innowacyjne technologie z uwzględnieniem niezawodności urządzeń SN (Aparatura SN w ujęciu spełnienia wymagań norm IEC)” - 60 min.
  • 5. 12:45-13:00 - Podsumowanie – dyskusja.

Zarząd Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków Stowarzyszenia wraz z osobami towarzyszącymi
na 
Spotkanie Koleżeńskie - Biesiadę z okazji
Jubileuszu  45 lat  Tarnowskiego Oddziału  SEP
które odbędzie się w dniu 9 października 2015 r. o godzinie 18:00
w Dworze Prezydenckimw Zgłobicach k/Tarnowa.


Dla chętnych dowóz uczestników spotkania z parkingu Kaufland - ul. Lwowska o godzinie 17:30
Powrót minibusem od godz. 22:00
Odpłatność- 40 zł od osoby.
Zgłoszenia do dn. 30.09przyjmują:
• kol. Grażyna Dąbrowska tel. 14 6311496 (członkowie Koła nr 1)
• kol. Dorota Koziara w biurze SEP tel. 14 6216813 (pozostali członkowie SEP)
Ilość miejsc ograniczona
Dla chętnych dowóz uczestników spotkania z parkingu Kaufland - ul. Lwowska o godzinie 17:30
Powrót minibusem od godz. 22:00
Odpłatność- 40 zł od osoby.
Zgłoszenia do dn. 30.09przyjmują:
• kol. Grażyna Dąbrowska tel. 14 6311496 (członkowie Koła nr 1)
• kol. Dorota Koziara w biurze SEP tel. 14 6216813 (pozostali członkowie SEP)
Ilość miejsc ograniczona

=====================================================================

16 i 17  września Koło nr 1 zorganizowało wyjazd na Targi specjalistyczne o charakterze energetycznym ENERGOTAB w Bielsku Białej .

W pierwszym dniu wyjazdu zwiedziliśmy targi ENERGETAB to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego. To jedno z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego.
W targach ENERGETAB 2015 swoje produkty zaprezentowało ponad 700 wystawców z 20 krajów Europy i Azji. Teren targów obejmuje ponad 30 tys. m2 powierzchni ekspozycyjnej, zarówno w nowo wybudowanej, nowoczesnej hali wielofunkcyjnej, jak i w pawilonach namiotowych oraz terenach otwartych - na których wystawcy mają możliwość ekspozycji wielkogabarytowych i ciężkich eksponatów.
Ekspozycja targowa obejmuje następujące obszary tematyczne: przesył, dystrybucję i rozdział energii elektrycznej i cieplnej, wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, elektrotechnikę i elektronikę przemysłową.
Targi ENERGETAB to największe w kraju targi nowoczesnych urządzeń i technologii dla energetyki a zatem doskonałe miejsce promocji i budowy wizerunku firmy. Bielskie targi znane są z dużej frekwencji kompetentnych zwiedzających - w tym roku ich liczba znacznie przekroczyła 15 tysięcy osób. Wysokim prestiżem cieszą się wyróżnienia w konkursie targowym, którego celem jest promowanie najbardziej wyróżniających się produktów (urządzeń, aparatów, sprzętu, technologii) prezentowanych na targach i zgłoszonych przez wystawcę do Konkursu. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia i jego kategorii podejmuje Komisja Konkursowa, którą tworzą eksperci partnerów targów.
Strategicznym Partnerem targów ENERGETAB 2015 jest TAURON Polska Energia SA.
Targi to wyjątkowa okazja jednoczesnego spotkania zarówno klientów jak i konkurentów.
Po południu udaliśmyśmy sie na stronę czeską Cieszyna a dalej pod pomnik pamięci dwóch polskich lotników Żwirki i Wigury.
Stanisław Wigura (ur. 9 kwietnia 1901 w Warszawie, zm. 11 września 1932 w katastrofie lotniczej pod Cierlickiem Górnym koło Cieszyna) – polski konstruktor lotniczy, inżynier i lotnik, współzałożyciel zespołu konstrukcyjnego RWD, wykładowca Politechniki Warszawskiej. Wraz z pilotem Franciszkiem Żwirką zwyciężył w międzynarodowych zawodach lotniczych Challenge 1932.
Urodził się w Warszawie 9 kwietnia 1901. Od wczesnej młodości interesował się techniką i lotnictwem, był aktywnym harcerzem 2 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. W 1920, podczas wojny polsko-radzieckiej, służył ochotniczo w 8. pułku artylerii polowej. Po wojnie powrócił do nauki. Ukończył w 1922 roku Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie[1] i rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Był jednym z założycieli Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej, w której spotkał m.in. Stanisława Rogalskiego i Jerzego Drzewieckiego. W grudniu 1925 studenci Sekcji utworzyli warsztaty Sekcji Lotniczej, w których budowali samoloty. W 1926 Wigura i Rogalski opracowali swój pierwszy samolot WR-1 (nazwa pochodziła od ich inicjałów), zbudowany w 1927 roku.
W 1927 trójka konstruktorów: Rogalski, Wigura i Drzewiecki podjęła stałą współpracę, tworząc zespół konstrukcyjny RWD, nazwany tak od inicjałów założycieli. Wigura odpowiedzialny był w nim przede wszystkim za obliczenia konstrukcji. W 1928 zbudowali pierwszy samolot sportowy RWD-1, wyróżniony za oryginalną konstrukcję (powstał jeden egzemplarz). W 1929 roku Wigura ukończył Politechnikę, uzyskując dyplom inżyniera-mechanika. W tym samym roku uzyskał dyplom pilota sportowego w Aeroklubie Akademickim. Zespół RWD zaczął konstruować coraz bardziej udane samoloty - sportowy RWD-2 z 1929 roku zbudowano w liczbie 4 sztuk, a jego rozwinięcie RWD-4 z 1930 - w liczbie 9 sztuk. Samoloty te były aktywnie używane w polskim sporcie lotniczym początku lat trzydziestych, odnosząc pewne sukcesy.
W tym czasie Wigura zaczął też sam brać udział w sporcie lotniczym. Najbardziej znaczącym czynnikiem stała się jego przyjaźń ze starszym o 6 lat porucznikiem pilotem Franciszkiem Żwirką, w 1929 skierowanym przez władze wojskowe na stanowisko oficera łącznikowego przy Aeroklubie Akademickim.
Od tej pory Wigura najczęściej latał w załodze ze Żwirką jako mechanik. Między 9 sierpnia a 6 września 1929, na pierwszym egzemplarzu RWD-2, odbyli lot okrężny wokół Europy długości prawie 5000 km na trasie Warszawa-Frankfurt-Paryż-Barcelona-Marsylia-Mediolan-Warszawa. 6 października, również na RWD-2, zwyciężyli w I Locie Południowo-Zachodniej Polski. W lipcu 1930 Żwirko z Wigurą na samolocie RWD-4 wzięli udział w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge 1930, lecz 25 lipca po przymusowym lądowaniu w Hiszpanii musieli się wycofać na skutek awarii silnika.
7 września 1930 Żwirko z Wigurą na RWD-2 ponownie zwyciężyli w II Locie Południowo-Zachodniej Polski, na przełomie września i października na RWD-4 zwyciężyli w III Krajowym Konkursie Awionetek, a na przełomie września i października 1931 na prototypie RWD-5 - w IV Krajowym Konkursie Samolotów Turystycznych.
W międzyczasie Wigura z pozostałymi konstruktorami projektował nowe samoloty: łącznikowy RWD-3 z 1930 (jeden egzemplarz), sportowy RWD-7, do bicia rekordu wysokości, z 1931 (jeden egzemplarz) i sportowy RWD-5 z 1931, zbudowany w liczbie 20 sztuk i wsławiony lotem przez Atlantyk. W 1932 roku powstał nowoczesny samolot sportowy RWD-6, przeznaczony na zawody samolotów turystycznych Challenge 1932. Wytypowany do wzięcia udziału w Challenge'u, Żwirko na swojego mechanika wybrał Wigurę. W zawodach rozegranych w dniach 20-28 sierpnia 1932 załoga Żwirko i Wigura, na RWD-6, zajęła pierwsze miejsce, wygrywając z uważanymi za faworytów załogami niemieckimi oraz reprezentacjami pozostałych krajów i przynosząc wielki sukces polskiemu lotnictwu. Było to wspólne osiągnięcie pilota i konstruktora. Na pamiątkę tego wydarzenia Święto Lotnictwa Polskiego jest obchodzone w dniu 28 sierpnia.
11 września 1932, lecąc na meeting lotniczy do Pragi, Franciszek Żwirko wraz ze Stanisławem Wigurą zginęli w katastrofie w lesie pod Cierlickiem Górnym koło Cieszyna na Śląsku Cieszyńskim na terenie Czechosłowacji (obecnie Czech). Przyczyną wypadku było oderwanie się skrzydła samolotu RWD-6 podczas burzy (zobacz Żwirkowisko). Obaj zostali pochowani w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, natomiast w Těrlicku (Cierlicku) znajduje się ich symboliczny grób oraz został ustanowiony pomnik (ufundowany przez Aeroklub Morawsko-Śląski w Ostrawie).
Stanisław Wigura był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie) i Złotym Krzyżem Zasługi.
Wszystkie te dane mieliśmy okazję posłuchać w DOMU POLSKIM, który stoi wybudowany w pobliskiej miejscowości i opwiedziany przez entuzjastę tego miejsca.
Z tego powróciliśmy na nocleg do Ustronia.

Drugi dzień to bardzo wczesne wstanie i wyjazd do Krakowa a dokładnie do Niepołomic i fabryki Ciężarówek MAN-a.
Zakład w Niepołomicach koło Krakowa jest jednym z najmłodszych ośrodków produkcyjnych Grupy MAN Truck & Bus AG. Zakład został otwarty w październiku 2007 po niespełna dwuletnim okresie budowy.
Zakres produkcji obejmuje pojazdy ciężarowe z serii TGS i TGX o dmc powyżej 16 ton. Są one montowane w różnych konfiguracjach jako pojazdy 2, 3 i 4 osiowe, np. ciągniki siodłowe, pojazdy pod zabudowę oraz pojazdy z napędem na wszystkie koła. Kluczowymi rynkami zbytu zakładu jest Europa Wschodnia i WNP. Pojazdy są również dostarczane do Europy Zachodniej, na Bliski Wschód, do Azji i Afryki.
Kraków jest wyłącznie zakładem montażowym, co oznacza, że główne podzespoły, takie jak osie, silniki lub kabiny kierowcy są dostarczane przez inne zakłady MAN bądź przez zewnętrznych dostawców.
Zdolność produkcyjna zakładu w Krakowie jest oparta na montażu i procesach logistycznych, które są konsekwentnie tworzone i stale rozwijane zgodnie z zasadami „szczupłęj” produkcji (lean manufacturing). Szczególną uwagę poświęca się długoterminowej realizacji systemu produkcyjnego MAN. Czynnikiem kluczowym są tutaj znakomicie wykształceni i zaangażowani pracownicy.
Zakład w Krakowie pragnie również spełnić swoje zobowiązania wobec środowiska naturalnego i społeczności lokalnej działając jako atrakcyjny pracodawca. Dlatego też zakład angażuje się w różne regionalne projekty, również w obszarze edukacyjnym i zwraca wielką wagę na ochronę środowiska naturalnego: Zakład, jako jeden z nielicznych polskich przedsiębiorstw, od roku 2011 certyfikuje system ekozarządzania i audytu według wysokich standardów systemu EMAS oraz certytikat OHSAS 18001:2007 od 2014.
Najcenniejszym zasobem zakładu w Krakowie są jego pracownicy. Wspólnie z pozostałymi zakładami MAN w Polsce, zakład w Krakowie został dwukrotnie wyróżniony certyfikatem „TOP Employers Polska“.
Historia:
• 2005 - Rozpoczęcie projektu
• 2005 - Podpisanie umów inwestycyjnych w Warszawie
• 2006 - Wmurowanie kamienia węgielnego
• 2007 - Wiecha i rozpoczęcie produkcji przedseryjnej
• 2007 - Oficjalne otwarcie zakładu i uruchomienie produkcji seryjnej
• 2011 - MAN Truck & Bus wśród 30 najlepszych polskich przedsiębiorstw z
certyfikatem EMAS
• 2012 - TOP Employers Polska 2012 certyfikat dla MAN Truck & Bus Polska;
• 2013 - MAN Truck & Bus Polska ponownie wyróżniona certyfikatem TOP
Employers Polska 2013
• 2013 Pierwszy TGX z Euro 6 zjeżdża z taśmy produkcyjnej
• 2014 MAN Trucks z certyfikatem OHSAS 18001:2007
• 2014 MAN Trucks na 1. Miejscu Listy Firm Społecznie Odpowiedzialnych
• 2014 W listopadzie z lini produkcyjnej MAN Trucks zjeżdża pojazd z numerem 60.000

Należą się tu szczególne podziękowania dla pani Magdalena Wida-Faron z Firmy MAN, która zapewniła nam jak najleszych opiekunów do zwiedzania zakładu, którzy dokładnie wyjaśnili zasady działania zakładu jak i też szczegłowo odpowiadali na zadawane pytania.
Do Tarnowa wróciliśmy w godzinach popołudniowych.
====================================================================
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 22.05.2015r. odszedł członek naszego Stowarzyszenia Kol. Anatol Wesołowski /80lat/, członek Zarządu Oddziału w okresie dwóch kadencji, wieloletni kierownik Ośrodka Szkolenia, Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, członek Komisji Rewizyjnej, członek Kapituły Medalu im. Jana Szczepanika.
W sferze pracy zawodowej był wieloletnim pracownikiem Zakładu Energetycznego w Tarnowie, nauczycielem i wychowawcą młodzieży w szkole przyzakładowej.
Odznaczony wieloma odznaczeniami m.in.:
Złotą Odznaką Zasłużony dla energetyki,
Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem za Zasługi dla Miasta Tarnowa,
Medalem za Zasługi dla Województwa Tarnowskiego,
odznaką „Zasłużony dla ZE Tarnów S.A.”,
Złotą Odznaką Honorową SEP,
medalem im. Profesora Alfonsa Hoffmanna,
medalem 90-lecia SEP, medal zasłużonego seniora SEP

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 28.05.2015r. /czwartek/ o godzinie 14.00 w kaplicy na „Starym cmentarzu” w Tarnowie.
==================================================================== 20.05 -21.05. Tarnowskie Dni Elektryki /TDE/
 Pierwszy dzień - 20.05.2015 rozpoczęcie o godz. 9:00 miejsce: PWSZ w Tarnowie ul Mickiewicza 8 – Aula C017
TDE 2015 – Nie tylko dla inżynierów - m.in.:
- Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności
- Elektromagnetyzm na Słońcu- elektromagnetyzm na Ziemi
- Radiofonia cyfrowa DAB+
- „Detekcja pojedynczych fotonów przy użyciu krzemowego powielacza”
Drugi dzień - 21.05.2015 rozpoczęcie o godz. 9:00 miejsce: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96b - sala konferencyjna „niebieska”
Nowoczesne technologie w energetyce
- Wyłączniki próżniowe 110kV
- Stacje SN w technologii GIS
- Syfrowe zabezpieczenia przekaźnikowe
- Inteligentne łączniki nN
W załączeniu plakat-zaproszenie ze szczegółowym programem TDE 2015:====================================================================

W dniu 13 maja 2015r obyła sie w Sejmie RP Sali Kolumnowa Warszawa ul. Wiejska XVI KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU "POLSKA W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO" pod hasłem " Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne: źródła innowacyjności.
Okazją do okresowego przypomnienia światu roli znaczenia telekomunikacji w różnych obszarach aktywności społecznej i gospodarczej było ogłoszone przez ITU dnia 17 maja Światowym Dniem Telekomunikacji (ŚDT). Stowarzyszenie Elektryków Polskich od samego poczatku obchodów tego święta w Polsce aktywnie uczestniczyło w ich organizacji. Od 20 lat obchody ŚWD stały sie w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich jedną z imprez centralnych o najwyższej randze, za których przygotowanie odpowiada Sekretarz Generalny, Sekcja Technik Informacyjnych oraz Centralna Komisja ds. Wdrażania Technologi Informatycznych pod bezpośrednim patronatem Prezesa i Zarządu Głównego SEP.
Centralną impezą obchodów ŚDTiSI jest już od kilku lat Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) - Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, która równierz obchodzi swój mały jubileusz. Jest to wszakże dopiero jubileusz 15-lecia ITU, ale zawsze miły i godny podkreślenia.
Tegoroczne hasło ŚDTiSI 2015 ogłoszone przez ITU brzmi: Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne: źródła innowacyjności. To dobre hasło na tak ważny jubileusz, bo wskazuje na telekomunikację oraz wszystkie pozostałe techniki informacyjne i komunikacyjne jako na główny czynnik rozwojowy wyzwalający proces innowacyjnych przemian na świecie. Czynnik, który nie tylko wspiera różne dziedziny pracy i życia, ale również staje się integralnymskładnikiem ich sposobu funkcjonowania. W rezultacie wzrasta jednak totalne uzależnienie funkcjonowania naszej cywilizacji już nie tylko od dostaw energii elektrycznej, co wystepowało wkrótce po zakończeniu II wojny światowej, ale równierz od cyfrowej telekomunikacj, informatyki medialnej, co uwidoczniło sie na przełonie wieków.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich od lat, w sposób często interdyscyplinarny, stara się nie tylko zauważyć i opisywać te procesy, ale również sygnalizować je decydentom różnych szczebli, wskazując równocześnie propozycje kierunków niezbędnych działań. Pomogą one Polsce wykorzystać szanse, jakie te innowacyjne techniki przynoszą, ale i nie spowodują nadmiernego ryzyka, jakie z ich zastosowania wynika.
Bilans szans i zagorożeń, możliwości i ryzyka wymaga stałej, precyzyjnej analizy. Musi ona prowadzić nie tylko do wypracowania technik identyfikacji i właściwej oceny poziomu ryzyka, ale i do analizy mozliwości skutecznego przeciwdziałania ewentualnej sytuacji kryzysowej, oraz dotyczące bezpośrednio cyberbezpieczeństwa Kraju.
Stwoarzyszenie Elektryków Polskich jest gotowe zainicjować Polską Koalicję na rzecz Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Elektroenergetycznego, stanowiącą społeczno-zawodowe forum dyskusji, analiz i inicjatyw.
W konferencji wzięło około 200 osób.
====================================================================
 Z żalem powiadamiamy, że w dniu 15.04.2015r. odszedł członek naszego Stowarzyszenia
Kol. Bolesław Kurowski /85lat/ założyciel koła OT SEP nr 3 przy Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach, V-ce Prezes OT SEP oraz w 1996r. pełniący obowiązki Prezesa.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 17.04.2015r./piątek/ na cmentarzu w Mościcach o 13.30 różaniec, 14.00 msza św.

Kolega mgr inż. Boles!aw Kurowski urodził się 9.10.1930 w Ropczycach. Od 1945r do 1947r uczęszczał do Gimnazjum Elektrycznego w Mościcach a następnie do 1949 r w Liceum Elektrycznym w Nysie, ktore ukończył z tytułem technika elektryka. W 1953r został studentem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale elektrycznym gdzie 1959 r otrzymał dyplom magistra inżyniera elektryka. W latach 1972-73 był słuchaczem Podyplomowych Studiow na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie o specjalności Dynamika elektroenergetycznych uk!adow przemysłowych.
Kolega Kurowski pracę zawodową rozpoczął w 1949 w ELBUD-zie Wrocłoaw jako technik elektryk. W 1951r został zatrudniony na stanowisku kierownika sekcji elektrycznej w Wojskowym Przedsiębiorstwie Budowlanym we Wrocław aby 1952 r trafić do Zakładow Azotowych w Tarnowie-Mościcach gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej od technika elektryka przez lnżyniera ds. eksploatacji, Kierownika Budowy Elektrowni i Sieci do Kierownika Wydziału Zasilania. W 1970 objął stanowiska Elektryka Zakładu, a w 1973 Technologa Zak!adu Elektrycznego. Ostatnie 6 lat przed przejściem na emeryturę w 1995 r przepracował na stanowisku Kierownika Technicznego Zakładu Elektrycznego.
1. Osiqgnięcia:
1964 - 74 Wspołpraca naukowo - techniczna z katedrą Maszyn i Pomiarów Elektrycznych AGH. Badanie dynamiki Tarnow 2. Tok prac, bezpieczeństwo ekip i maszyn technologicznych w czasie prób i pomiarów.
1975 - 76 Wspołpraca z docentem J. Sobolewskim przy konstrukcji grzejnikow startowych 1400, 2800 i 4200KW do syntezy amoniaku lnstytut Nawozów Sztucznych Puławy
1974- Wzmocnienie zasilania RGI EC I
1990 - Modernizacja Stacji 220 kV Tarnów Wschód ok. 40 wniosków racjonalizatorskich w dziedzinie sieci WN napędów i grzejników, dwa patenty
1973- rzeczoznawca- weryfikator w lzbie Rzeczoznawców SEP i SITPChem

Wazniejsze ekspertyzy
Zabezpieczenia i kompensacja ziemnozwarciowa
Pomiary sprawnosci uk!adow wysokoprqdowych, zespo!y i stacje prostownikowe z ZAT
Analiza awarii w DZOS
Ekspertyza wypadku smiertelnego w windzie szpitala im. Sw. tukasza w Tarnowie
Projekty zabezpieczenia, sterowania i sygnalizacji uk!adow nap dowych i sieci 110 i 6kV
Analiza wielkich awarii w ZAT
1962 - 75 Nauczyciel przedmiotow zawodowych w Technikum w Tarnowie
1968 - 69 Wykłady w Wyższej Szkole lnżynierskiej w Rzeszowie
2. Odznaczenia
1977 - Srebrny Krzyż Zasługi
1988 - Złoty Krzyż Zasługi
1997 - Krzyż Koawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1980 - Racjonalizator Produkcji
1985 - Zasłużony Racjonalizator Produkcji
1989 - Zasłużony dla Zakładow Azotowych Tarnów
1974 - Srebrna Odznaka SEP
1979 - Złota Odznaka SEP
1990 - Medal prof. Pożaryskiego
1995 - Medal K. Szpotariskiego
====================================================================
27.03.2015r.
Na płycie Rynku Tarnowskiego (obok siedziby NOT i SEP) nastąpiło odsłanięcie tablicy pamiatkowej prof. Romana Dzieślewskiego.
Organizatorem było Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie.

tablica pamiątkowa prof. Romana DzieślewskiegoProfesor Roman Dzieślewski
– urodził się 18 stycznia 1863 roku w Tarnowie. Był jednym z trzech synów Hieronima i Gabrieli Morawskich. Studiując we Lwowie zdobył dyplom inżyniera, a w następnych latach był asystentem na Katedrze Geodezji. Następnie po otrzymaniu stypendium studiował i pracował w Akademii Górniczej w Berlinie oraz w Szwajcarskiej firmie Winterhur. Odbył służbę wojskową w austryjackiej marynarce wojennej a następnie został powołany w drodze konkursu na profesora i kierownika Katedry Elektrotechniki Ogólnej we Lwowie.
Na uczelni zorganizował nowoczesne labolatoria , opracował i wdrażał programy nowoczesnej elektrotechniki.
Profesor Dzieślewski był aktywnym samorządowcem – 16 lat członkiem Rady Stołecznej Miasta Lwowa, opracował założenia do budowy elektrycznego tramwaju we Lwowie. Poseł do Sejmu w Warszawie.
W małżeństwie z Maria Jadwigą Ipohorską Lankiewicz miał troje dzieci : Danutę, Grażynę i Zygmunta.
Zmarł nagle 8 lipca 1924roku, pochowany we Lwowie na Cmentarzu Łyczakowskim.
K O N K U R S
na przygotowanie i opracowanie w formie broszury, publikacji pod nazwą
„Dorobek naukowy Profesora Romana Dzieślewskiego”
Rektora Politechniki Lwowskiej z pochodzenia tarnowianina
Konkurs jest kierowany do studentów i uczniów szkół technicznych oraz szkół licealnych regionu tarnowskiego.
Podpisane przez autora prace należy przesyłać w formie elektronicznej w formacie edytowalnym WORD na adres: "sep.tarnow@poczta.tarman.pl" do dnia 03.03.2015 r, lub złożyć w formie tekstu z załącznikiem elektronicznym (CD) w sekretariacie SEP 33-100 Tarnów Rynek 10 do dnia 03.03.2015.
Szczeguły konkursu w pliku REGULAMIN

26.03.2015r. odbyło się zebranie Zarządu OT SEP, na którym gościł Prezes ZG SEP dr inż. Piotr Szymczak wraz
mgr Małgorzatą Gregorczyk - kierownikiem działu organizacyjnego ZG SEP .
Prezes OT SEP mgr inż. Antoni Maziarka przedstawił bilans Oddziału Tarnów za rok 2014 z podziałem na przychody i wydatki oraz pokrótce omówił każdą z pozycji wspierając się osobami odpowiedzialnymi za ich wykonanie. Podziękował wszystkim kolegom, którzy przyczynili się do jego wykonania, doceniając ich duże zaangażowanie.
Następnie Prezes OT SEP omówił przygotowanie do uroczystości związanych z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Dzieślewskiemu wmurowanej w fasadę budynku Rynek 10, która ma się odbyć 27.03.2015r.
Kol. Maziarka przedstawił plan pracy Oddziału Tarnów na rok 2015 wraz z preliminarzem przychodów i rozchodów. Zwrócił szczególną uwagę na organizację corocznych imprez tj.: spotkań instalatorów, Tarnowskich Dni Elektryki oraz planowane na rok 2015 wydawanie kolejnych publikacji.
W czasie spotkania zabrał głos Prezes ZG SEP, który przedstawił swoje stanowisko w sprawie SEP-u:
Powrót do korzeni – do współpracy z firmami, wykonawcami, przemysłem. Działalność gospodarcza SEP we współpracy z przemysłem.
Współpraca z młodzieżą – potrzeba włączenia młodego pokolenia do współpracy (specjalne bloki włączane do programów nauczania),
Współpraca z różnymi organizacjami, krajowymi i zagranicznymi oraz przedstawił wizję wzajemnych korzyści z tych kontaktów,
Zbliża się 100 lecie SEP a tym samym wydanie monografii przy współpracy historyków oraz współpracy kół aby wydanie było zobiektywizowane dla czytelnika.
Podziękował za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej prof. Dzieślewskiemu.
Prezes OT SEP podziękował wszystkim kolegom zaangażowanym w przygotowania do odsłonięcia tablicy a w tym w pracach związanych z konkursem tematycznym, wydaniem wydawnictw. Przypomniał też o czekających obowiązkach dla osób obsługujących tą uroczystość.
W obecnym roku będziemy obchodzili 45-lecie oddziału – przedstawił Prezes -a w związku z tym czekają nas prace przy organizowaniu uroczystości, które zakończą się kameralną imprezą.
W związku z 45-lecie oddziału planuje się wydanie wkładki do Biuletynu za ostatnie 5 lat.
Na koniec zebrania w poczet członków SEP przyjęto 3 członków.
=====================================================================


26.03.2015r. odbyło się zebranie Zarządu OT SEP, na którym gościł Prezes ZG SEP dr inż. Piotr Szymczak wraz mgr Małgorzatą Gregorczyk - kierownikiem działu organizacyjnego ZG SEP .


Prezes OT SEP mgr inż. Antoni Maziarka przedstawił bilans Oddziału Tarnów za rok 2014 z podziałem na przychody i wydatki oraz pokrótce omówił każdą z pozycji wspierając się osobami odpowiedzialnymi za ich wykonanie. Podziękował wszystkim kolegom, którzy przyczynili się do jego wykonania, doceniając ich duże zaangażowanie.
Następnie Prezes OT SEP omówił przygotowanie do uroczystości związanych z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Dzieślewskiemu wmurowanej w fasadę budynku Rynek 10, która ma się odbyć 27.03.2015r.
Kol. Maziarka przedstawił plan pracy Oddziału Tarnów na rok 2015 wraz z preliminarzem przychodów i rozchodów. Zwrócił szczególną uwagę na organizację corocznych imprez tj.: spotkań instalatorów, Tarnowskich Dni Elektryki oraz planowane na rok 2015 wydawanie kolejnych publikacji.
W czasie spotkania zabrał głos Prezes ZG SEP, który przedstawił swoje stanowisko w sprawie SEP-u:
  • Powrót do korzeni – do współpracy z firmami, wykonawcami, przemysłem. Działalność gospodarcza SEP we współpracy z przemysłem.
  • Współpraca z młodzieżą – potrzeba włączenia młodego pokolenia do współpracy (specjalne bloki włączane do programów nauczania),
  • Współpraca z różnymi organizacjami, krajowymi i zagranicznymi oraz przedstawił wizję wzajemnych korzyści z tych kontaktów.
Zbliża się 100 lecie SEP a tym samym wydanie monografii przy współpracy historyków oraz współpracy kół aby wydanie było zobiektywizowane dla czytelnika.
Podziękował za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej prof. Dzieślewskiemu.
Prezes OT SEP podziękował wszystkim kolegom zaangażowanym w przygotowania do odsłonięcia tablicy a w tym w pracach związanych z konkursem tematycznym, wydaniem wydawnictw. Przypomniał też o czekających obowiązkach dla osób obsługujących tą uroczystość.
W obecnym roku będziemy obchodzili 45-lecie oddziału – przedstawił Prezes -a w związku z tym czekają nas prace przy organizowaniu uroczystości, które zakończą się kameralną imprezą.
W związku z 45-lecie oddziału planuje się wydanie wkładki do Biuletynu za ostatnie 5 lat.
Na koniec zebrania w poczet członków SEP przyjęto 3 członków.

Powróy   Strona główna
Wróć do spisu treści