Zeszyty - SEP_OT

Przejdź do treści

Zeszyty

Wydawnictwa
Oddział Tarnowski SEP poleca zeszyty o tematyce: „EGZAMIN KWALIFIKACYJNY ELEKTRYKÓW ( D i E ) w pytaniach i odpowiedziach”.

Zeszyty zawierają tematykę z zakresu wiedzy dla przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego D i E .

Zeszyty są rodzajem kompendium wiedzy na tematy wymagane w czasie egzaminu. Znajomość odpowiedzi na pytania zawarte w zeszytach jest egzekwowana od wszystkich osób przystępujących do egzaminu stosownie do zakresu zawartego w zgłoszeniu.

ZESZYT PIERWSZY
Antoni Lisowski – Wymagania ogólne (dotyczą wszystkich egzaminowanych)
Tematyka zeszytu:
• Ogólne zasady BHP,
• Organizacja bezpiecznej pracy przy eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,
• Postępowanie w przypadku awarii, pożaru lub innego zagrożenia w pracy urządzeń,
• Sprzęt ochronny,
• Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach, instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych,
• Sposoby udzielania pierwszej pomocy w szczególności osobom porażonym prądem elektrycznym i poparzonym.

ZESZYT DRUGI
Jan Strojny - Podstawowe zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
Tematyka zeszytu:
• Ogólne Zasady Eksploatacji i Ruchu Sieci, Urządzeń i Instalacji Elektroenergetycznych,
• Służby Eksploatacyjne i Uprawnienia Kwalifikacyjne,
• Dokumentacja Techniczno-Eksploatacyjna Urządzeń, Instalacji i Sieci Elektroenerget.,
• Przyłączanie Urządzeń i Instalacji Do Sieci Elektroenergetycznej,
• Racjonalne Użytkowanie Energii i Programowanie Pracy Urządzeń Elektroenergetycznych,
• Zasady Dysponowania Mocą Urządzeń Przyłączonych Do Sieci,
• Ochrona Środowiska a Eksploatacja Urządzeń i Instalacji Elektroenergetycznych.

ZESZYT TRZECI
Antoni Lisowski - Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa
Tematyka zeszytu:
• Ochrona przeciwporażeniowa,
• Ochrona przeciwprzepięciowa.

ZESZYT CZWARTY
Jan Strojny - Urządzenia prądotwórcze i urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
Tematyka zeszytu:
• Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia
   namionowego,

• Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW,
• Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.

ZESZYT PIĄTY
Jan Strojny - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV
Tematyka zeszytu:
• Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu do 1kV,
• Elektroenergetyczne linie kablowe o napięciu do 1kV,
• Instalacje elektroenergetyczne w budynkach i obiektach budowlanych,
• Elektryczne instalacje przemysłowe,
• Instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym,
• Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych,
• Elektryczne urządzenia napędowe.

ZESZYT SZÓSTY
Jan Strojny - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej l kV 
Tematyka zeszytu:
• Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu powyżej 1kV,
• Elektroenergetyczne linie kablowe o napięciu powyżej 1kV,
• Stacje elektroenergetyczne,
• Transformatory elektroenergetyczne,
• Elektryczne urządzenia napędowe,
• Baterie kondensatorów na napięcie ponad 1kV,
• Elektrofiltry.

ZESZYT SIÓDMY
Jan Strojny - Urządzenia elektrotermiczne, urządzenia do elektrolizy, elektrofiltry i sieć trakcyjna
Tematyka zeszytu:
• Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
• Elektryczna sieć trakcyjna,
• Urządzenia elektrotermiczne,
• Elektryczne spawarki i zgrzewarki,
• Urządzenia do elektrolizy,
• Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe.

ZESZYT ÓSMY
Jan Strojny - Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń elektroenerget.
Tematyka zeszytu:
• Układy aparatury kontrolno pomiarowej w energetyce,
• Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa,
• Automatyka przemysłowa i montaż aparatury,
• Zasady eksploatacji.

ZESZYT DZIEWIĄTY
Fryderyk Łasak - Prace kontrolno-pomiarowe dotyczące sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
Tematyka zeszytu:
Pomiary w instalacjach elektrycznych:
• Uprawnienia do wykonywania pomiarów ochronnych,
• Zasady, zakres i dokumentowanie wykonania pomiarów odbiorczych i okresowych oraz częstość wykonywania pomiarów
  okresowych,
• Sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych i pomiar ich rezystancji,
• Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji,
• Sprawdzenie oddzielenia obwodów, pomiar rezystancji podłogi i ścian oraz próba wytrzymałości elektrycznej,
• Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
• Pomiar rezystancji uziomów,
Pomiary eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych do 1kV:
• Zasady wykonywania pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych,
• Badanie spawarek, zgrzewarek, agregatów prądotwórczych, elektronarzędzi i elektrycznych urządzeń napędowych,
• Badanie instalacji i urządzeń na placach budowy,
• Badanie elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych do 1kV,
• Badanie elektrycznych instalacji oświetleniowych,
• Badanie instalacji i urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem,
• Badanie rozdzielnic elektroenergetycznych, transformatorów i baterii kondensatorów o
napięciu do 1kV


Wróć do spisu treści